INFORMACJA

INFORMACJA
26.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E  WÓJT GMINY SŁAWNO

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU  GOŃCA

1 etat – umowa o pracę - pełny wymiar czasu pracy

 1.      NAZWA JEDNOSTKI:

URZĄD GMINY W SŁAWNIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

26-332 Sławno

2.      WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

1)  wymagania niezbędne wobec kandydatów:

a)   obywatelstwo polskie,

b)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)    wykształcenie: zawodowe lub średnie;

d)   dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku;

e)   prawo jazdy kategorii B

f)     własny samochód wykorzystywany do celów służbowych

2)  wymagania dodatkowe wobec kandydatów

a)   mile widziana znajomość topografii Gminy Sławno;

b)   dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków;

c)    dyspozycyjność i odpowiedzialność

 3.      PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA ZAJMOWANYM STANOWISKU:

Zakres zadań obejmuje doręczanie adresatom zamieszkałym na terenie Gminy Sławno korespondencji:

a)      pism urzędowych za pokwitowaniem odbioru zgodnie z zasadami określonymi
w Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej,

b)     pism  bez pokwitowań odbioru w tym  o charakterze informacyjnym i promocyjnym oraz przesyłek,

c)      dostarczanie materiałów Radnym rady Gminy Sławno oraz Sołtysom jednostek pomocniczych gminy,

d)     dbałość o powierzoną korespondencję urzędową otrzymaną do doręczenia adresatom,

e)      zapewnienie we własnym zakresie środka transportu niezbędnego do wykonywania  czynności na stanowisku / naprawy we własnym zakresie/,

f)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 4.      WARUNKI PRACY:

1)   Forma zatrudnienia: umowa o pracę,

2)   Miejsce świadczenia pracy: teren Gminy Sławno;

3)   Czas pracy: praca od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530;

4)   Wymiar czasu pracy: pełny wymiar;

5)   Częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę – wynagrodzenie za pracę wypłacane jest co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca  przelewem na konto bankowe pracownika –art. 85 k.p.

 5.      WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      podanie  (list motywacyjny) o przyjęciu na stanowisko gońca;

b)     życiorys (CV);

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

d)     kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

e)      orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku gońca;

f)       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli taką osoba posiada.

 6.      TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

27 kwiecień 2022r. – 6 maj 2022r. do godz. 14.007.      MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Urząd Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26 -332 Sławno lub dostarczyć do Urzędu Gminy  budynek główny, parter „Biuro Obsługi Interesanta”

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o kontakt z Referatem Organizacyjno – Prawnym Urzędu Gminy w Sławnie  - tel. (44) 755-18-69.

May 2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku